วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

...............โครงการสอน
รหัสวิชา..........................
จำนวนหน่วยกิจ.................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

วัตถุประสงค์
1.......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
4.......................................................................
5.......................................................................

เนื้อหารายวิชา
หน่วยที่1..............................................................
หน่วยที่2..............................................................
หน่วยที่3..............................................................
หน่วยที่4..............................................................
หน่วยที่5..............................................................
หน่วยที่6..............................................................
หน่วยที่7.............................................................
หน่วยที่8.............................................................

สือการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5.ตัวอย่างของงาน

การวัดและการประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล

1.เวลาเรียน

2.งานที่ได้รับ
2.1 data
2.2 information
2.3 knowledge
2.4 wisdom (PowerPoint)

3. เว็บบล็อค

4.สมุดรายงาน

5.สื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น